Mój koszyk

Podgląd koszyka

Ogólne warunki sprzedaży F.U.H Barbara Pękacka

§ 1

Postanowienia ogólne

1. OWS, regulują zasady sprzedaży, w tym zamawiania, odbioru i reklamacji produktów, zwanych dalej „Produktami”, oferowanych przez Barbarę Pękacka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H. Barbara Pękacka zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2. Składanie zamówień, sprzedaż, odbiór i reklamacje Produktów odbywają się wyłącznie na podstawie OWS, które stanowią integralną część umów ramowych współpracy handlowej zawieranych między Sprzedawcą, a nabywcą Produktów, zwanym dalej „Kupującym”.

3. OWS obowiązują Kupującego, zgodnie z przepisem art. 384 Kodeksu cywilnego.

§ 2

Definicje

1. Ilekroć w OWS mowa jest o Sprzedawcy, rozumie się przez to Barbarę Pękacką, prowadzącą działalność pod nazwą F.U.H. Barbara Pękacka wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 797-127-17-80

2. Ilekroć w OWS mowa jest o „Produktach”, rozumie się przez to asortyment będący aktualnie w ofercie handlowej Sprzedawcy.

3. Ilekroć w OWS mowa jest o „Kupującym”, rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie na Produkty (przedsiębiorca oraz przedsiębiorca uprzywilejowany).

4. Ilekroć w OWS mowa jest o Przedsiębiorcy rozumie się przez to osobę fizyczną, –osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Ilekroć w OWS mowa jest o Przedsiębiorcy uprzywilejowanym należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego Produkt wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 3

Obowiązywanie OWS

1. OWS wiąże Strony, o ile nic innego nie wynika ze szczególnych postanowień umów. W przypadku rozbieżności postanowień OWS z umowami, wiążącą moc mają szczegółowe postanowienia umowy zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym.

§ 4

Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego na piśmie do biura Sprzedawcy na arkuszu zamówień Sprzedawcy, listownie, drogą mailową na adres: zamowienia@fuhbp.pl, lub poprzez dedykowaną platformę elektroniczną.

2. Zamówienia winny szczegółowo określać asortyment zamawianych Produktów (rodzaj, ilość i data złożenia zamówienia) i być podpisane lub zaakceptowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego.

3. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę po uprzednim potwierdzeniu Kupującemu zamówienia na piśmie, faxem lub drogą mailową, po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy przedpłaty dokonanej przez Kupującego na podstawie faktury pro forma, w wysokości ceny złożonego zamówienia i wypełnieniu przez Kupującego obowiązków określonych ust. 4 i 5 poniżej.

4. Kupujący obowiązany jest do przekazania Sprzedawcy wraz z pierwszym zamówieniem dokumentów dotyczących jego formy i organizacji prawnej (w szczególności wyciągu z ewidencji, KRS, nr NIP, REGON, upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu i in.). Kupujący będzie obowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym na każde żądanie Sprzedawcy.

5. Kupujący obowiązany jest przed dokonaniem pierwszego zamówienia do wypełnienia ankiety w celu założenia konta Kupującego w systemie Sprzedawcy.

§ 5

Terminy realizacji

1. Sprzedawca będzie realizować zamówienia Kupującego na warunkach określonych w § 4 Umowy, w terminach przez niego wskazanych w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. Sprzedawca zastrzega, że zobowiązanie powyższe dotyczy tylko tych Kupujących, którzy nie mają w stosunku do Sprzedawcy przeterminowanych zobowiązań finansowych. W szczególności Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z jakąkolwiek należnością dotyczącą poprzednio sprzedanych mu Produktów.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w szczególności zaistnienia siły wyższej, błędu, bądź działań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku przejściowych trudności z dostarczeniem zamówionych Produktów Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym podejmie stosowne działania celem realizacji zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności np. niezawinione poważne zakłócenie w działaniu Sprzedawcy, ograniczenia spowodowane działaniami władz międzynarodowych, państwowych lub samorządowych, siły wyższej, strajku, zamieszek, braku materiałów, perturbacji celnych lub transportowych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca może, w terminie do 14 dni od zajścia powyższych okoliczności, odstąpić od przyjętego zamówienia w całości lub w części, a Kupującemu nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a zwłaszcza domagania się od Sprzedawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zamówienia. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Strony mogą również dokonać sprzedaży Produktów na zmienionych, wspólnie ustalonych warunkach.

§ 6

Dostarczanie Produktów

1. Dostarczenie Produktów do Kupującego odbywa się staraniem i na koszt Kupującego.

2. Na wniosek Kupującego dostarczenie Produktów realizowane jest przez Sprzedawcę na koszt i ryzyko Kupującego. W takim przypadku opłatą za transport Produktów Kupujący zostanie obciążony na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego wystawionego przez Sprzedawcę lub przewoźnika.

§ 7

Odbiór Produktów

1. Strony każdorazowo uzgadniać będą sposób i termin odbioru zamówionych Produktów.

2. Kupujący jest zobowiązany do dotrzymania uzgodnionego terminu odbioru zamówionych Produktów. W przypadkach rażącego opóźnienia w odbiorze lub przyjęciu Produktów, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi w związku z opóźnieniem.

3. Nieodebrane w terminie Produkty przechowywane są na ryzyko i koszt Kupującego.

4. Odbiór zamówionych Produktów potwierdzany jest podpisaniem przez przedstawiciela Kupującego dokumentu WZ/Faktury VAT.

5. Przed podpisaniem dokumentu WZ/Faktury VAT Kupujący zobowiązany jest do zbadania jakości dostarczonych produktów oraz czy dostarczone Produkty nie są wadliwe, a także czy ich ilość odpowiada złożonemu zamówieniu.

6. W imieniu Sprzedawcy Produkty wydawane są przez pracowników Sprzedawcy lub osoby trzecie prowadzące na zlecenie Sprzedawcy obsługę magazynową.

7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania Produktów do dyspozycji Kupującego lub Przewoźnika. W przypadku transportu Produktów przez Sprzedawcę lub Przewoźnika działającego na koszt Sprzedawcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Produktów do Kupującego.

§ 8

Ceny

1. Ceny Produktów określa cennik publikowany przez Sprzedawcę. Kupujący nabywa Produkty po cenach określonych w oficjalnych witrynach internetowych należących do Sprzedawcy poprzez regularną cenę produktu brutto.

2. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) jako ceny brutto. Cennik zawiera ceny indywidualnych Produktów, może również zawierać ceny zbiorczych opakowań handlowych.

3. W przypadku, gdy łączna cena netto Produktów jednorazowo sprzedawanych na podstawie jednego zamówienia jest niższa niż 4000 PLN netto (cztery tysiące złotych netto), wówczas do ceny sprzedaży Produktów zostanie doliczona dopłata logistyczna w wysokości 20 % (dwudziestu procent) tej ceny.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonywania sprzedaży Produktów zarówno w formie zbiorczych opakowań handlowych, jak i pojedynczych Produktów. W sytuacji sprzedaży pojedynczego Produktu, który według cennika sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach zbiorczych do ceny zostanie doliczona dopłata w wysokości 10 % ( dziesięciu procent) tej ceny.

5. Sprzedawca może udzielić Kupującemu rabatu w wysokości ustalonej między Stronami w odrębnej umowie współpracy handlowej.

§ 9

Płatności

1. Sprzedawca uzależnia realizację zamówienia od uiszczenia przez Kupującego przedpłaty na podstawie faktury pro forma, w wysokości ceny złożonego zamówienia.

2. Faktury VAT za zakupione produkty będą wystawiane na podstawie dokumentów wydania magazynowego WZ.

3. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń wierzytelności wzajemnych z wierzytelnościami Sprzedawcy.

4. Sprzedawca w przypadku istotnej zmiany lub odwołania przez Kupującego realizacji zamówienia, niezależnie od prawa do zwrotu kosztów, ma prawo do zachowania otrzymanej przedpłaty. Nie dotyczy to zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

§ 10

Reklamacje

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów, zgodnie z przepisem art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego jest wyłączona. Nie dotyczy to zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Kupującego ogranicza się do szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

3. Produkty objęte są gwarancją udzieloną przez Producenta Produktów. W razie stwierdzenia przez Kupującego wad lub braków ilościowych w nabytych Produktach, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym pisemnie w formie reklamacji, listownie lub drogą mailową Sprzedawcę, nie później jednak, niż w terminie do 7 dni od daty odbioru Produktów. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Kupującego po upływie 7 – dniowego okresu reklamacyjnego nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

4. Reklamację Kupujący winien zgłosić pisemnie, szczegółowo określając wadę i okoliczności jej ujawnienia oraz miejsce przechowywania wadliwego Produktu. Do reklamacji Kupujący winien dołączyć kopię faktury.

5. Od chwili stwierdzenia wady do czasu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący winien jest powstrzymać się od używania Produktu, pod rygorem odrzucenia reklamacji.

6. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego Produktów mogą być wyłącznie Produkty pozostawione do dyspozycji Sprzedawcy i które nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

7. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od zgłoszenia przez Kupującego reklamacji zbadać reklamowany Produkt i powiadomić Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego termin na rozpoznanie reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni od zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na papierze lub innym trwałym nośniku.

8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się według uznania do usunięcia wad Produktów albo do dostarczenia takiej samej ilości Produktów wolnych od wad, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia zakończenia rozpatrywania reklamacji. Powyższy termin może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia Produktów lub ich części z zagranicy, konieczności ich wyprodukowania lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego za utracone korzyści, straty kontraktowe i wszelkie szkody następcze jest wyłączona. Nie dotyczy to zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

10. W przypadku niezasadnego roszczenia reklamacyjnego Sprzedawca może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami rozpatrzenia reklamacji. Nie dotyczy to zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

11. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak konsument może skorzystać z prawa rękojmi i złożyć reklamację. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 11

Przelew wierzytelności

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do dokonania przelewu wierzytelności, przysługujących Sprzedawcy wobec Kupującego, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, w przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności, o co najmniej 30 (trzydzieści) dni.

§ 12

Wykorzystywanie Produktów

1. Kupujący jest zobowiązany przed użyciem każdego Produktu do zbadania czy odpowiada on zamierzonemu zastosowaniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane zastosowaniem lub niemożnością zastosowania Produktów, w przypadku, gdy Produkty te używane są niezgodnie z przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa, instrukcją obsługi lub użytkowania.

2. Sprzedawca zapewnia, że Produkty odpowiadają swojemu przeznaczeniu i są zgodne z przewidzianymi dla tych Produktów normami.

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów zgodnie z przyjętymi zasadami ich użytkowania, zasadami bezpieczeństwa, a także zgodnie z instrukcją, jeżeli taka jest załączona do Produktu.

§ 13

Współpraca ze Sprzedawcą

1. Kupujący jest zobowiązany do postępowania wobec Sprzedawcy zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

2. Za naruszenie dobrych obyczajów kupieckich, o których mowa powyżej, uważane są w szczególności następujące zachowania:

a) jeżeli Kupujący sprzedaje Produkty Sprzedawcy dalszym odbiorcom poniżej ich ceny zakupu;

b) jeżeli Kupujący, wykorzystując powiązania z innymi podmiotami, sprzedaje Produkty Sprzedawcy dalszym odbiorcom bez marży lub z marżą nie pokrywającą kosztów sprzedaży tych Produktów;

c) jeżeli Kupujący dopuszcza się wobec Sprzedawcy lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Sprzedawcą dokonania któregokolwiek z czynów nieuczciwej konkurencji przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie rzeczowo nieuzasadnionego różnicowania niektórych odbiorców;

d) jeżeli Kupujący dopuszcza się dokonania czynu stanowiącego którąkolwiek z praktyk monopolistycznych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

e) jeżeli Kupujący usuwa, ukrywa lub zmienia znaki towarowe i informacje handlowe lub merytoryczne umieszczone na opakowaniach Produktów,

f) jeżeli Kupujący prowadzi sprzedaż produktów nieoryginalnych, bądź oryginalnych niepochodzących od Sprzedawcy, bądź sprzedaż produktów, które stylem, estetyką, wzornictwem, bądź funkcjonalnością nawiązują do marki i wprowadzają nabywcę w błąd. (W przypadku naruszenia przez Kupującego dobrych obyczajów kupieckich, Sprzedawca może zaniechać dalszej sprzedaży Produktów dla Kupującego oraz zakończyć współpracę w trybie natychmiastowym.

§ 14

Zwroty

1. Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy ul. Zawadzkiego 19, 05-660 Warka lub za pomocą adresu e-mail: info@fuhbp.pl Przedsiębiorca uprzywilejowany ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Przedsiębiorcy uprzywilejowanego od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest wyłączone w przypadku:

3.1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

3.2. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

3.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zawierającej nabyty Produkt.

6. Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne spory między Sprzedawcą, a Kupującym wynikające z umów sprzedaży Produktów, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. OWS obowiązuje do dnia ich odwołania lub zmiany. O każdej zmianie OWS Sprzedawca ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem, od którego obowiązują zmiany.