Mój koszyk

Podgląd koszyka

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.b2b.airfriends.pl

1. Administratorem Danych Osobowych na niniejszej stronie internetowej www.b2b.airfriends.pl, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest Barbara Pękacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. Barbara Pękacka, Radzanów 54A, 26-807 Radzanów NIP: 7971271780, REGON: 141207074.
2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3. Administrator Danych Osobowych w celu zapewnienia poprawnego sposobu przetwarzania danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jakub Szajdziński z ENSIS Kancelarii Prawnej Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: info@fuhbp.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych Radzanów 54A, 26-807 Radzanów. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepu internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego.
b) adres zamieszkania/korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki zamówionych dokumentów, folderów informacyjnych i/lub próbek towarów;
c) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionych dokumentów, folderów informacyjnych i/lub próbek towarów;
d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepie internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą;
e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
f) NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do utworzenia konta Klienta oraz wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego.
g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
a) założenia konta, które jest niezbędne do składania zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie usunięcia konta ze Sklepu internetowego;
b) dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu internetowego formularza zamówień (art. 6 ust. 1lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie sfinalizowania określonej transakcji;
c) realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru;
d) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych;
e) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody;
f) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
b) świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,
c) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@fuhbp.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
15. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych kontrahentów, subskrybentów newslettera oraz uczestników organizowanych przez nas programów lojalnościowych czy programów partnerskich.
16. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: link
17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.